Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
 
Χ.Α.Δ.Α. & Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"  
Στο πρόγραμμα «Θησέας» έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα κατανομής πόρων βάσει συγκεκριμένων μέτρων που υποστηρίζουν δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρξει συνολική και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι η συμβολή του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας» στη συνολική προσπάθεια αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Θησέας» χρηματοδοτούνται:

  • Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), δαπάνης 1,75 εκ.€,σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

  • Μελέτες, έργα και προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 41,9 εκ. €.

  • Έργα σχετικά με την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., προϋπολογισμού 13,2 εκ. €

  • Δημιουργία 2 ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση της πορείας των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. όπως και των έργων διαχείρισης αποβλήτων, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

  • Ενέργειες οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας και δράσης των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 208.250€ σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

  • Χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας έργων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω συμπράξεων μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα, προϋπολογισμού 1,2 εκ. €.

  • Ενέργειες για την αποτύπωση, πιστοποίηση και καταγραφή της ποιότητας υδρευτικών νερών Δήμων της Χώρας, με προϋπολογισμό 1.200.000€ και φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Μελετών.
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα