Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Οργάνωση & Ανάπτυξη Ο.Τ.Α. Τοπική ανάπτυξη & προστασία περιβάλλοντος Κοινωνικές Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες
 
Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες  
Υποπρόγραμμα 3:

Η κοινωνική δράση των Ο.Τ.Α. και η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών αγαθών αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων των δήμων για έργα, μελέτες και ενέργειες που αφορούν υποδομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα νέας γενιάς.

Το υποπρόγραμμα 3 στοχεύει:
 • Στην προώθηση της υγείας, ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της προληπτικής ιατρικής και του οικογενειακού προγραμματισμού.
 • Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες, με έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • Στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στην εξασφάλιση – ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών, εξοπλισμού και μέσων για την παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Στη συγκράτηση του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων στις γενέτειρες περιοχές.
 • Στην ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.
 • Στην ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού πλούτου.

Οι επιλέξιμες δράσεις ομαδοποιούνται στα ακόλουθα Μέτρα :
 • Μέτρο 3.1α.: Μελέτες.
 • Μέτρο 3.1β.: Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες.
 • Μέτρο 3.2: Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης.
 • Μέτρο 3.3: Υγεία – Πρόνοια – Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Μέτρο 3.4: Αθλητισμός.
 • Μέτρο 3.5: Πολιτισμός.
 • Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση – Κατάρτιση.
 • Μέτρο 3.7: Προγράμματα Νέας Γενιάς.
 • Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις κτιρίων.
 • Μέτρο 3.9: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα.
 • Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.
 • Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις.
 • Μέτρο 3.12: Αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.


 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα