Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Οργάνωση & Ανάπτυξη Ο.Τ.Α. Τοπική ανάπτυξη & προστασία περιβάλλοντος Κοινωνικές Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες
 
Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.  
Υποπρόγραμμα 2:

Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι δήμοι, ως βασικοί συντελεστές οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας, οφείλουν να εισάγουν μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με τις αρχές πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική υποστήριξη έργων, μελετών και ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών και παραγωγικών υποδομών, στη διατήρηση των οικολογικών αποθεμάτων, όπως και στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού με επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη.

Το υποπρόγραμμα 2 στοχεύει: 
 • Στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης και υπαίθρου.
 • Στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων μεταφοράς.
 • Στη δημιουργία σύγχρονων ανοικτών πόλεων.
 • Στη βελτίωση του οικιστικού ιστού των αστικών πόλεων.
 • Στην ισότητα της πρόσβασης στις υποδομές.
 • Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Στο συντονισμό των τοπικών δημόσιων επενδύσεων.
 • Στη συγκράτηση του πληθυσμού – Μείωση της ανεργίας.
 • Στην προστασία των φυσικών πόρων.
 • Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Στην ελαχιστοποίηση του υδρευτικού και αποχετευτικού προβλήματος των Ο.Τ.Α.
 • Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
Οι επιλέξιμες δράσεις ομαδοποιούνται στα ακόλουθα Μέτρα :
 • Μέτρο 2.1α.: Μελέτες.
 • Μέτρο 2.1β.: Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. με ιδιώτες.
 • Μέτρο 2.2.: Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές.
 • Μέτρο 2.3: Ύδρευση.
 • Μέτρο 2.4.: Αποχέτευση – Επεξεργασία λυμάτων.
 • Μέτρο 2.5.: Διαχείριση απορριμμάτων.
 • Μέτρο 2.6.: Οικισμοί.
 • Μέτρο 2.7.: Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα.
 • Μέτρο 2.8.: Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Μέτρο 2.9.: Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των Ο.Τ.Α.
 • Μέτρο 2.10.: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
 • Μέτρο 2.11.: Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα.
 • Μέτρο 2.12.: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2.
 • Μέτρο 2.13.: Οριζόντιες δράσεις.
 • Μέτρο 2.14.: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα